BRING YOUR DIFFERENCE

Warunki korzystania z usługi

Definicje

Stosowane terminy „British American Tobacco”, „my”, „nas”, „nasz”, „Grupa” oraz „Grupa British American Tobacco” odnoszą się do firmy British-American Tobacco (Holdings) Limited oraz grupy firm stanowiących bezpośrednio lub pośrednio firmy macierzyste oraz filie na całym świecie.

Warunki ogólne

Niniejsza witryna jest obsługiwana przez firmę British-American Tobacco (Holdings) Limited oraz jest wykorzystywana przez wszystkie firmy należące do Grupy British American Tobacco. Z założenia ma być użytkowana przez firmy należące do Grupy BAT w celu publikowania i udostępniania wszelkich ofert pracy, informacji szczegółowych dotyczących kandydatów oraz w ogólnych celach rekrutacyjnych. Każda firma należąca do Grupy British American Tobacco ponosi odpowiedzialność za korzystanie z portalu eRecruitment. Należy dokładnie zapoznać się z niniejszymi warunkami ogólnymi dotyczącymi korzystania z usługi („warunkami korzystania z usługi”). Uzyskując dostęp do tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na stosowanie się do niniejszych warunków korzystania z usługi. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie się do niniejszych warunków korzystania z usługi, nie powinien uzyskiwać dostępu do tej witryny ani jej przeglądać.

Warunki korzystania z usługi składają się z czterech części, w tym niniejszego wprowadzenia. Inne części przedstawione poniżej zawierają oświadczenie dotyczące ochrony prywatności w internecie, informacje o łączach zewnętrznych oraz postanowienia ogólne. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań związanych z niniejszą witryną lub procesem rekrutacyjnym, bądź poszukiwaniem pracy i ubieganiem się o nią, należy zapoznać się z najczęściej zadawanymi pytaniami.

Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności w internecie

Szanujemy prywatność użytkowników. Podejmujemy wszelkie kroki w zakresie ochrony prywatności osób odwiedzających naszą witrynę. Niniejsze Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności w internecie zawiera informacje na temat naszych działań związanych z ochroną prywatności, sposobu gromadzenia informacji online oraz tego, jak są one wykorzystywane. Wszelkie zgromadzone dane zostaną przetworzone zgodnie z Zasadami ochrony danych obowiązującymi w firmie British American Tobacco.

Korzystanie z plików cookie oraz web beacon

Nie korzystamy z plików cookie w tej witrynie. Niektóre narzędzia oraz treści znajdujące się na naszej stronie są jednak dostarczane oraz — w niektórych przypadkach — udostępniane przez zewnętrznych dostawców treści internetowych. Podczas uzyskiwania dostępu do takich treści wspomniani zewnętrzni dostawcy treści internetowych mogą zapisać pliki cookie na komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika, aby zapewnić funkcje wymagane do uzyskiwania dostępu do treści.

Te pliki cookie mogą być używane przez wymienione strony trzecie w celu:

 • Obsługiwania strony (a są usuwane, gdy sesja przeglądarki zostanie zakończona).
 • Dostarczania interaktywnych treści multimedialnych, takich jak pliki wideo, pliki audio, obrazki, w tym wyniki, transmisje webcast, wywiady oraz biblioteka multimedialna.
 • Ułatwienia korzystania z narzędzi analitycznych witryn, które zostały opracowane, aby śledzić ruchy użytkowników, w celu poprawienia działania witryn.

Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, w tym sposobu, jak włączyć funkcję odrzucania tych plików w przeglądarce internetowej, należy wejść na stronę www.allaboutcookies.org .

Możemy stosować pliki web beacon, które są przezroczystymi plikami obrazkowymi na stronach internetowych, służącymi do śledzenia ruchów użytkownika w witrynach Grupy British American Tobacco.

Łącza do witryn zewnętrznych

Niniejsza witryna zawiera łącza do witryn zewnętrznych, które podlegają osobnym warunkom ogólnym korzystania z nich oraz zasadom dotyczącym ochrony prywatności. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość tych witryn zewnętrznych. Przed przesłaniem jakichkolwiek informacji na swój temat zalecamy zapoznanie się z warunkami ogólnymi korzystania z tych stron. Te łącza są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkowników. Nie rekomendujemy żadnej firmy, produktów ani usług i w związku z tym firma British American Tobacco nie może przyjąć odpowiedzialności za poprawność bądź inne kwestie, dotyczące treści lub bezpieczeństwa jakichkolwiek działań podejmowanych w takich witrynach. Użytkownik uznaje fakt i wyraża zgodę, że nie jesteśmy (zarówno pośrednio, jak i bezpośrednio) odpowiedzialni ani nie ponosimy odpowiedzialności prawnej za jakiekolwiek szkody, straty lub koszty spowodowane bądź prawdopodobnie spowodowane w związku z korzystaniem z takich treści lub opieraniem się o nie, dobra lub usługi dostępne w witrynach, do których przekierowują łącza. Z takich witryn użytkownik korzysta na własne ryzyko.

Witryny zewnętrzne mogą zapisać plik cookie w przeglądarce użytkownika, jeśli uzyskuje on do nich dostęp, korzystając z widocznych w danej witrynie łączy, lub udostępnia treści w popularnych portalach społecznościowych, używając wbudowanych przycisków „Udostępnij”. Firma British American Tobacco nie monitoruje działania takich plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z ogólnymi warunkami korzystania z witryny firmy zewnętrznej.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza witryna jest dostępna bezpłatnie, bez jakichkolwiek zapewnień lub gwarancji, chyba że wyraźnie stwierdzono inaczej. Informacje zawarte w tej witrynie służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Firma British American Tobacco dołożyła wszelkich starań, aby zapewnić, że informacje widoczne w witrynie były poprawne w chwili ich umieszczenia.
 2. Firma British American Tobacco nie ponosi odpowiedzialności za treści ani użytkowanie jakichkolwiek stron internetowych bądź wiadomości wysyłane oraz otrzymywane przez użytkownika, chyba że zostało to wyraźnie określone dla tej witryny.
 3. Wszelkie prawa autorskie, znaki handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej, które są częścią tej witryny, są przenoszone na firmę British American Tobacco oraz/lub jej licencjodawców. Użytkownik nie uzyskuje praw do tej witryny poza ograniczonym prawem do jej użytkowania zgodnie z niniejszymi warunkami korzystania z usługi. Żadna część tej witryny ani jej zawartość nie może być wystawiana na sprzedaż lub udostępniana w jakikolwiek sposób. Użytkownik może jednak drukować i pobierać informacje oraz treści z tej witryny dla własnego, niekomercyjnego użytku oraz może korzystać z wbudowanego przycisku „Udostępnij” i funkcji „Powiadom znajomego”, aby udostępnić części tej witryny w konkretnych sieciach społecznościowych lub odpowiednio przez pocztę e-mail (korzystając z funkcji „Powiadom znajomego”). Jeśli nie określono tego w niniejszych warunkach korzystania z usługi, użytkownikowi nie wolno udostępniać jakiejkolwiek części tej witryny jako składnika innej witryny (czy to poprzez umieszczanie hiperłączy w internecie, czy w inny sposób), chyba że ma do tego uprawnienia na piśmie przyznane przez firmę British American Tobacco.
 4. Niniejsza witryna nie może być wykorzystywana w celach niezgodnych z prawem, a użytkownik wyraża zgodę, że nie będzie wysyłać, używać, kopiować, publikować treści ani umożliwiać publikowania treści zniesławiających, obscenicznych, obelżywych, nieprzyzwoitych bądź naruszających prywatność innych osób. Użytkownik zobowiązuje się do niewysyłania żadnych niezamówionych materiałów promocyjnych lub reklamowych, spamu lub podobnych materiałów bądź innych wiadomości przesyłanych masowo, które mogą zakłócić działanie niniejszej witryny lub obniżyć komfort korzystania z niej przez inne osoby.
 5. Firma British American Tobacco zastrzega sobie prawo do ulepszania, modyfikowania, zmieniania, zawieszania lub usuwania na stałe całej witryny lub jakiejkolwiek jej części w dowolnym czasie oraz bez powiadomienia, jak również ograniczania dostępu do niniejszej witryny lub całkowitego jego zakazu.
 6. Firma British American Tobacco nie gromadzi bez powodu informacji na temat osób niepełnoletnich odwiedzających niniejszą witrynę. Jeśli firma British American Tobacco wejdzie w posiadanie informacji, że to osoba niepełnoletnia wprowadziła informacje, zostaną one niezwłocznie usunięte z archiwum firmy British American Tobacco.
 7. Korzystając z niniejszej witryny, użytkownik wyraża zgodę na stosowanie się do Zasad ochrony danych firmy British American Tobacco, w odniesieniu do jakichkolwiek danych przetwarzanych przez użytkownika lub w jego imieniu.
 8. Użytkownik wyraża tym samym zgodę na przejęcie odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty, roszczenia, straty oraz odszkodowania (w tym koszty obsługi prawnej) poniesione przez firmę British American Tobacco lub zasądzone przeciw niej w efekcie niewłaściwego korzystania z tej witryny przez użytkownika lub naruszenia przez niego niniejszych warunków korzystania z usługi.
 9. Jeśli użytkownik narusza niniejsze warunki korzystania z usługi, firma British American Tobacco może zawiesić lub zablokować dostęp do danej witryny oraz odmówić korzystania z niej w przyszłości.
 10. Niniejsza witryna jest dostępna bezpłatnie. Ani firma British American Tobacco, ani żadna inna firma należąca do Grupy British American Tobacco nie ponosi przed użytkownikiem odpowiedzialności za żadne następstwa [z wyjątkiem przypadków śmierci lub obrażeń ciała spowodowanych zaniedbaniem firmy lub oszustwem bądź przypadków określonych przez przepisy prawa w umowie, zobowiązaniu deliktowym (w tym zaniedbanie) czy w inny sposób], wynikające z korzystania przez niego z niniejszej witryny. Jedynym środkiem zaradczym jest zaprzestanie korzystania z niniejszej witryny.
 11. Firma British American Tobacco może od czasu do czasu wprowadzać zmiany w niniejszych warunkach korzystania z usługi.
 12. Warunki korzystania z usługi oraz zawartość niniejszej witryny podlegają angielskiemu prawu i wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.